Navigace
Nacházíte se zde:
Kontakt

Druhý pastýřský list k přípravě návštěvy Svatého otce

13. 6. 2009 - Arcibiskupství olomoucké

Milovaní bratři a sestry,
pokoj Páně ať je vždycky s Vámi.

Zahájili jsme přípravu na návštěvu Svatého otce a slíbili, že ji budeme konat spolu a s Vámi. Doufáme, že již máte brožurku k přípravě a že se i Vám s ní dobře pracuje. 

Již v prvních krocích – uběhl zatím jen první měsíc – si uvědomujeme, že témata přípravy sahají dál, než jen k očekávané papežské návštěvě.
Postavení katolicky věřícího křesťana v současné společnosti má řadu obtíží. Na jedné straně od nás společnost mnoho očekává, na druhé straně stále nějak překážíme, protože jsme jiní. Položili jsme si tři základní otázky:
1. Proč a jak jsme jiní?
2. Co od nás lidé žádají a jak jejich očekávání naplňujeme?
3. Co tedy máme dělat?

Naše odlišnost spočívá v tom, že věříme v Boha a také ve všechno, co se modlíme každou neděli při vyznání víry. Snažíme se, aby náš život byl pevně zakotven v Ježíši Kristu, Božím Synu, který se nám lidem podobal ve všem kromě hříchu (Žid 4,15). On sám se žádného hříchu nedopustil, ale sám sebe obětoval za naše hříchy (Gal 1,4), aby nás od hříchů osvobodil. My ovšem nejsme dokonalí jako byl On. Jsme slabí a dopouštíme se hříchů. Jsme si ale vědomi, že svými hříchy porušujeme pokoj a řád světa, a snažíme se takové věci nedělat.
Naše odlišnost nesmí být ani náznakem, že bychom nějak stáli nad druhými. Spočívá v tom, že právě nám, slabým a bezvýznamným lidem, byl Bohem svěřen úkol ukazovat, že je opravdu možné zlo odmítat, bojovat s ním a s Boží pomocí nad ním vítězit. Náš úkol je velký a máme ho plnit s pokornou a radostnou hrdostí. Evangelium našeho Pána je radostná zvěst a ta se má odrážet v každém postoji našeho života. Křesťan má být vždy a všude nositelem naděje a radosti, nikoli skepse nebo pesimismu. Je kolem nás mnoho lidí, kterým se takového daru nedostalo. Vidíme, jak často tápají ve svém hledání a mají problémy s tím, co je smyslem jejich života.
Věřit znamená zachovávat a hájit Boží zákony, které jsou obsaženy v Desateru. Naším úkolem je Desatero plnit a hlásat. Nesmíme v tom kličkovat, vytáčet se a vymlouvat, pokrytecky ho vyznávat a vskrytu ho překračovat. S velkou naléhavostí připomínáme do vlastních řad, že víra bez skutků je mrtvá, jak říká svatý Jakub (Jak 2,17). Je téměř jisté, že budeme častěji zatlačeni, umlčováni a skandalizováni, jako se to teď děje Svatému otci Benediktu XVI. Velice často také budeme přehlasováni, protože nás není mnoho. Přesto budeme klidně a trpělivě opakovat, že je zakázáno zabít, i když se tak má dít údajně humánním způsobem a s dobrým úmyslem. Je psáno: Nezabiješ! (Ex 20,13) Budeme opakovat, že je zakázáno také lhát, krást, nectít rodiče, být nevěrný v manželství a nezodpovědně si zahrávat v oblasti sexuality a předávání života. Budeme vždy a znovu opakovat, že máme věřit všemohoucímu a milosrdnému Bohu a nepodlehnout modlám typu peníze, majetek, požitky a závislost na konzumních hodnotách. Budeme to říkat, protože je to naše poslání a máme právo vyjádřit svůj názor právě tak jako kdokoli jiný. Není správné, když své názory omlouváme, když nejistě skrýváme své přesvědčení a tak ochabujeme a ztrácíme vlastní identitu křesťana, pravdivost a věrohodnost.
Mnoho, a patrně naprostá většina lidí, si stále naléhavěji uvědomuje, že v morálním chaosu nelze dost dobře žít a přežít, a to, co společnost od nás plným právem čeká, jsou právě plody naší víry: Má v nás objevit lidi jasné mravní a charakterové orientace, kteří nemoralizují a nikoho neodsuzují, kteří ukazují cestu a sami na sobě dokazují, že je možné po ní jít.
Co tedy máme dělat? Vzmužit se a nebát se. Přestat se stydět za to, v co věříme, co je dobré a krásné. Nebojte se, bratři a sestry, ani toho, že často býváme i my ustrašení a slabí. I apoštolové měli ze strachu před židy dveře zavřeny (Jan 20,19), byli bezradní a nechápaví. Když dostali sílu Ducha Svatého, stali se neohroženými a všichni, kdo je slyšeli, užasli, jak k nim v jejich jazyku mluvili o velkých Božích skutcích (Sk 2,6.11).
Prosme proto, aby nám všem o letošních svatodušních svátcích byly v Božské štědrosti dány ony úžasné dary Ducha Svatého a s nimi síla tiché, ale nezničitelné pravdy a dobra.
S tímto pozdravem Vám udělujeme požehnání pro další kroky na cestě přípravy k papežské návštěvě, k níž směřujeme.

Vaši biskupové Čech a Moravy

Sdílet

Adresa

Farní úřad Slušovice
Hřbitovní 26
763 15 Slušovice

E-mail: faslusovice@ado.cz
Tel.: 577 981 001

Farář

P. Josef Kuchař
Mobil: 605 934 711

Aktuálně

Novinky

Svatý rok milosrdenství

Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.

Svatý rok milosrdenství

Odkazy
Nástěnka

Postupy a žádosti

V sekci najdete:
Svátost křtu
Svátost manželství
Svátost nemocných
Pohřeb

Interní odkazy

Liturgický kalendář

RSS Informační kanál

RSS Informační kanál

Dnešní svátek

Občanský kalendář: Cecílie

Církevní kalendář: sv. Cecílie

Liturgické texty

Nedělní liturgie

1. čtení: 2Sam 5,1-3

Žalm: Zl 122

2. čtení: Kol 1,12-20

Evangelium: Lk 23,35-43

Copyright © 2019 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Mapa stránek | Informační kanál RSS | XHTML 1.0 | CSS 3
Kontakt: faslusovice@ado.cz