Navigace
Nacházíte se zde:
Kontakt

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

6. 6. 2010 - farnostslusovice

Teologický význam

Toto tajemství není složité, o tom nás přesvědčil samotný Kristus, který děkoval svému Otci na nebesích:

„Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo.“ (Jan 11,25)

Ale svým významem nás naprosto přesahuje. Jde o zjevené tajemství, které se pro nás může stát zdrojem obrovské radosti a naděje. Slavnost Nejsvětějšího Srdce a smysl jeho slavení je pro nás velmi aktuální. Je příležitostí uvědomit si nesmírnou lásku, kterou k nám chová Bůh. Motivem dnešní slavnosti by mohlo být proniknutí tohoto faktu do lidského vědomí. Z rozumu ho musíme přijmout do srdce a aplikovat v reálném životě. Když srovnáme naši lásku s láskou našeho |Stvořitele, můžeme být znechuceni nízkostí naší lásky, spíše karikaturou lásky k bližnímu: v rodinách, ve vztazích. Toto srovnání by nás ale nemělo vést k depresi z nedostižného cíle nebo vyvolat v nás mindráky a pocity méně cennosti. Právě naopak mělo by se stát zdrojem radosti, protože si uvědomíme, jakou máme pro Boha cenu a že jeho prolítá krev, byla prolita za nás. Symbol tohoto faktu Boží lásky je Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Srdce je symbol lásky, symbol života, nenahraditelným orgánem lidského těla. Bez srdce tělo nedokáže žít. Když přestane tlouct, člověk umírá. Podobné je to i s člověkem, pokud přestane milovat, přestane „žít“. Jeho život ztrácí smysl a cenu, stává se pouhou karikaturou člověka. Bůh je svou podstatou láska, to nám On sám dokazuje na všem: ve stvoření, existenci krásy, ve vztahu muže a ženy, v bratrské lásce, ve vztahu člověka a Boha. Stvořil člověka, protože opravdová láska je tvůrčí a chce se dělit a dávat. Láskou vznikají krásné věci, tvorba lásky je ale namáhavá, ale plodem této tvorby je krása. Z nenávisti nikdy nevzešlo nic ušlechtilého a krásného. Ve vztahu muže a ženy v manželství, ve snoubeneckém vztahu, v přátelství se může pěstovat opravdová láska nebo jen pouhá její hořká napodobenina. Jaká je takováto láska? Odpovědí je Kristu. Láska, jenž nečeká na odpověď, která se plně daruje a obětuje. Toto tajemství, které nám odhalil Kristus je prosté, pochopitelné pro všechny lidi na světě. Napodobovat Krista tzn. učit se milovat je hlavní smysl lidského života, jak nám ukázal svým životem vtělený Bůh. On hledal a prosazoval Otcovu vůli, nikdy ne svoji, svůj život nežil pro sebe ale pro druhé, jeho život byl naplněný opravdovou láskou. Kéž nás Ježíšovo srdce a hluboká meditace a modlitba nad ním promění, ať jsme schopni jej napodobovat.

Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat. Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že jsme od něho dostali jeho Ducha. My jsme očití svědkové toho, že Otec poslal svého Syna jako spasitele světa.

(z 1Jana 4,7-16)

Historie úcty k Nejsvětějšímu Srdci

Úctu k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu můžeme v církvi vystopovat od starověku. Do 12. století byla úcta k Ježíšovu Srdci soukromou záležitostí. Svatý Anselm (1033 – 1109) hovoří o jeho srdci: „Otevření jeho boku nám totiž vyjevilo nesmírné dobrodiní lásky jeho srdce k nám“ (PL 158, 761-762.). Svatý Bernard (1090 – 1153): „Otvory v těle se odkrývá tajemství jeho srdce, velká to svátost lásky a hlubina milosrdenství“ (Řeč 61 k Písni písní: PL 183,1072).

Ve 13. století prožily světice jako Ludgarda a Gertruda z Helfty mystické zážitky o Nejsvětějším Srdci. Svaté Ludgardě ukázal Pán krvácející ránu ve svém boku a ztotožnil se se svým Srdcem. Svaté Gertrudě její srdce pronikl paprsek vycházející z Nejsvětějšího Srdce a obdržela stigmata, vložila svoji ruku do Spasitelova Srdce a vytáhla ji ozdobenou sedmi zlatými prsteny. Koncem 13. století sepsala invokace litanií k Srdci Ježíšovu.

Později se úcta k Nejsvětějšímu Srdci přenesla od cisterciáků k františkánům. Ve 14. století dominikáni šířili v Německu úctu Nejsvětějšímu Srdci jako například Jindřich Suso (1295 – 1366) a Jan Tauler (1300 – 1361).

V 17. století byla úcta k Nejsvětějšímu Srdci již značně rozšířena a mohli bychom uvést celou řadu osobností, ale byl by to pouhý výčet. Zaměřme se na nejznámější šiřitelku Nejsvětějšího Srdce, kterou byla Markéta Maria Alacoque (1648 – 1690). Markéta měla celkem tři zjevení. V prvním viděla živé Srdce v Ježíšově těle a symbolizovalo Ježíšovu lásku k lidem. V druhém se jí zjevilo Srdce Ježíšovo hořící láskou, lásku zneuznanou, která žádá opětování. Poslední zjevení proběhlo 2. července 1688.

Až papež Pius IX. v roce 1856 zavedl svátek Božského Srdce Páně a v roce 1889 Lev XII. Tento svátek povýšil na slavnost. V dějinách církve lze tedy vystopovat bohatou úctu a vnímání tohoto tajemství, které mělo složitý dějinný vývoj a formalizaci. Papežové 19. a 20. století se bohatě věnovali ve svých encyklikách tématice Nejsvětějšího Srdce, měli v úmyslu úctu k Nejsvětějšímu Srdci pevně teologicky zakotvit a vysvětlit (Lev XIII. a encyklika Annum sacrum, Pius XI. a encyklica Quas primas, Pius XI. a encykliky Miserentissimus Redemptor a Caritate Christi, Pius XII. a encykliky Haurietis aquas a Summi pontificates).

Sdílet

Adresa

Farní úřad Slušovice
Hřbitovní 26
763 15 Slušovice

E-mail: faslusovice@ado.cz
Tel.: 577 981 001

Farář

P. Mgr. Emil Matušů, SDB
Mobil: 603 426 049

Aktuálně

Novinky

Svatý rok milosrdenství

Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.

Svatý rok milosrdenství

Odkazy
Nástěnka

Postupy a žádosti

V sekci najdete:
Svátost křtu
Svátost manželství
Svátost nemocných
Pohřeb

Interní odkazy

Liturgický kalendář

RSS Informační kanál

RSS Informační kanál

Dnešní svátek

Občanský kalendář: Benedikt

Církevní kalendář: sv. Josafat

Liturgické texty

Nedělní liturgie

1. čtení: Mal 3,19-20a

Žalm: Zl 98

2. čtení: 2 Sol 3,7-12

Evangelium: Lk 21,5-19

Copyright © 2019 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Mapa stránek | Informační kanál RSS | XHTML 1.0 | CSS 3
Kontakt: faslusovice@ado.cz